VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA +
Vedenie daňovej evidencie


Služby vedenia účtovníctva a daňovej evidencie poskytujeme všetkým právnickým osobám i SZČO (OSVČ). Spoluprácu vždy zabezpečujeme individuálne, podľa potrieb každého klienta s ohľadom na jeho predmet podnikania.

Obsahom tejto služby je: Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie Praha
Sledovanie a zobrazenie stavov, tokov a výsledkov podnikateľskej činnosti v peňažných jednotkách. Jedná sa o usporiadaný systém evidencie s určitými, vo veľkej miere všeobecne platnými normami a definovanými pravidlami.

Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie Praha

 • Spracovanie účtovných dokladov
  (príjmové a výdajové pokladnícke doklady, prijaté a vydané faktúry)
 • Spracovanie kontrolných výkazov; Evidencia a príprava reportov
 • Priznanie k DPH; Súhrnné hlásenie DPH; Intrastat
 • Kompletné vedenie všetkej mzdovej agendy
 • Vyúčtovanie a vedenie pracovných ciest; Diaľničné dane
 • Zastupovanie na úradoch; Individuálne účtovné práce
 • Ročné spracovanie kompletného účtovníctva
  (výkazy, rozvahy, daňové priznanie, účtovné uzávierky)
 • Mnoho spokojných klientov z Českej republiky i zahraničia

Vedenie účtovníctva Praha

Účtovníctvo a postupy účtovania sú v Českej republike upravené zákonom o účtovníctve, ktorý účtovným jednotkám ukladá povinnosť viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov. Daňovú evidenciu sa pritom nedá považovať za „skutočné“ účtovníctvo, nakoľko nesplňuje nároky všeobecne kladené na účtovníctvo (napríklad podvojný zápis). Pre vedenie výlučne daňovej evidencii je nutné splniť zákonom dané podmienky. Vnútropodnikové účtovníctvo je plne v právomoci účtovnej jednotky.

Vedenie daňovej evidencie Praha

Daňová evidencie svojím spôsobom nadväzuje na jednoduché účtovníctvo, ktoré bolo v Českej republike zrušené v roku 2004, ale fyzické osoby, ktoré chcú viesť evidenciu na podobných princípoch, ako bolo jednoduché účtovníctvo, môžu viesť takzvanú daňovú evidenciu. Daňovú evidenciu vedú fyzické osoby, ktoré sa nestali účtovnou jednotkou, ich obrat neprekročil za minulý kalendárny rok 25 miliónov korún, nie sú účastníkom združenia a nie sú zapísané v Obchodnom registri, inak prechádzajú na účtovníctvo klasické.

Štatistický systém Intrastat

Intrastat je štatistický systém zberu a spracovania dát, pre sledovanie obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie a teda i Českou republikou. Systém Intrastat je povinný pre všetky členské štáty Európskej únie a slúži ako národný stupeň zberu štatistických dát o intrakomunitárnom obchode pre Eurostat, ktorý je štatistickým orgánom Európskej únie. Údaje získané z Intrastatu nie sú samoúčelné, zostavuje sa z nich štatistika zahraničného obchodu a zverejnené údaje používajú predovšetkým podnikateľské subjekty pri sledovaní svojho podielu na trhu a objavovaní trhov nových.

Vedenie účtovníctva – hlavné výhody:

 • Vedenie účtovníctva a evidencie poskytuje informácie o stavu podniku
 • Priehľadné účtovníctvo umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodárenia
 • Správne vedené účtovníctvo je dobrým pomocníkom pri vedení sporov
 • Vhodný prostriedok zníženia nákladov vymerania daňovej povinnosti
 • Rýchle zjednanie a vybavenie formalít bez skrytých poplatkov

Účtovníctvo poskytuje informácie dôležité pre riadenie a rozhodovanie, slúži taktiež ostatným užívateľom. Základnou funkciou účtovníctva je porovnávať stav majetku podniku zanesenom v účtovníctve so stavom skutočným. Ďalej potom poskytovať užívateľom základné informácie, ako je daný podnik ekonomicky schopný, ďalej aká je finančná situácia podniku, aké sú hospodárske výsledky za určité časové obdobie a podobne. Tieto údaje sa používajú predovšetkým pri tvorbe finančných poznatkov a finančných analýz. Informácie o stavu účtovníctva sú určené pre pracovníkov podniku. Úradom sú informácie o finančnej situácii podniku predložené formou účtovných výkazov.

Vedenie účtovníctva & daňovej evidencie PrahaON-LINE POPTÁVKA:
  Váš e-mail: *
 

 

Sídlo firmy Praha | sídlo firmy v Prahe

|| Sídlo firmy Praha || Ready Made společnosti || Založení společnosti na míru || Virtuální kancelář Praha ||
Vedenie účtovníctva v Prahe | Vedenie daňovej evidencie