Založení akciové společnosti


Založení A.S. |

Založení akciové společnosti A.S. klientovým potřebám přesně na míru je vhodnou alternativou pro zájemce, kteří hodlají být prvními vlastníky i jednateli akciové společnosti a chtějí co nejlevnější pořizovací náklady.

Založení akciové společnosti
» Prodáváme také již ZALOŽENÉ akciové společnosti, podrobnosti uvádíme pod tímto odkazem. «

Založení akciové společnosti je složitější proces, než jakým může být založení společnosti s ručením omezeným. Proto před sepsáním zakladatelského dokumentu poskytujeme důkladnější konzultace ohledně stanov nově zakládané akciové společnosti.

Pro založení akciové společnosti s více zakladateli je nutné přijmout formou notářského zápisu stanovy, které budou obsahovat také určení prvních členů orgánů společnosti. Další variantou je možnost založení akciové společnosti pouze jediným zakladatelem, v takovém případě se akciová společnost zakládá zakladatelskou listinou.

Založení akciové společnosti obvykle do tří dnů!

Pro založení akciové společnosti stačí pouze platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti zakladatelů. Všechny ostatní potřebné dokumenty, jako například souhlas s umístěním sídla zakládané společnosti, výpis z katastru nemovitostí, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů členů orgánů akciové společnosti můžeme zajistit přímo v notářské kanceláři. Následně po sepsání zakladatelského dokumentu vyřídíme živnostenské oprávnění a složíme na speciální bankovní účet základní kapitál. Ihned po splnění uvedených náležitostí bude společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Možnosti založení akciové společnosti:

Společnost může být založena více zakladateli či jedním zakladatelem. K založení akciové společnosti postačuje přijetí stanov, ty musejí mít povahu veřejné listiny. Založení akciové společnosti je účinné, splatí-li zakladatelé alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu akciové společnosti je splatná v Českých korunách nebo Eurech, podle toho v jaké měně vede společnost účetnictví.

  • Název akciové společnosti – je vhodné připravit více variant názvu akciové společnosti, ze kterých společnou kontrolou vybereme ten nejvhodnější, aby nedocházelo k zaměnitelnosti z názvem jiné již existující obchodní firmy.
  • Sídlo akciové společnosti – je nutné mít souhlas s úředně ověřenými podpisy všech majitelů nemovitosti na adrese sídla akciové společnosti, v případě potřeby je možné sídlo akciové společnosti umístit na naší adresu, souhlas s umístěním sídla poskytneme. Případně je možné místo sídla při založení akciové společnosti vymezit ve stanovách pouze názvem obce, ale pro zápis do obchodního rejstříku je úplná konkrétní adresa nezbytná.
  • Předmět činnosti akciové společnosti – je třeba do stanov akciové společnosti podle živnostenského zákona uvést, jaké budou konkrétní předměty podnikání.
  • Základní kapitál akciové společnosti – minimální výše základního kapitálu činí 2.000.000 KČ nebo 80.000 EUR a skládá se na zvláštní účet vedený v UniCredit Bank, jehož číslo bude uvedeno v notářském zápisu o založení akciové společnosti. V případě potřeby můžeme splatit základní kapitál vlastními prostředky a po založení akciové společnosti ji teprve převést na nového majitele.
  • Cenné papíry – každá akciová společnost vydává akcie na jméno a následně vede seznam akcionářů nebo vydává akcie na majitele, ty však v současné době smějí být vydávány pouze jako zaknihované v úschově.
  • Struktura akciové společnosti – zakládáme akciové společnosti všech typů s ohledem na zákonem stanovenou strukturu jejich vnitřních orgánů. V dualistickém systému má akciová společnost dozorčí radu a představenstvo, ale počet členů těchto orgánů může být libovolný, třeba pouze jedna osoba. Funkční období může trvat libovolně dlouhou dobu, není-li stanoveno jinak, trvá jeden rok. V monistickém systému nahrazuje statutární ředitel představenstvo a správní rada nahrazuje dozorčí radu. Počet členů správní rady je možné ve stanovách stanovit libovolně, není-li uvedeno jinak, má správní rada tři členy. Předseda správní rady může navíc současně vykonávat také funkci statutárního ředitele.

Cena založení akciové společnosti:

Odměna za sepsání zakladatelského dokumentu týkajícího se založení akciové společnosti se ze zákona odvíjí od výše základního kapitálu a odměna notáře za sepsání dalších listin je odvozena od náročnosti každého úkonu. Soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku se také případ od případu může lišit. Proto platební podmínky za založení akciové společnosti vždy stanovíme individuálně, přesně podle rozsahu individuálních specifikací a formy požadované struktury vnitřních orgánů. Každý náš klient proto na začátku spolupráce vždy nejprve obdrží přehlednou cenovou kalkulaci bez skrytých poplatků.


ON-LINE POPTÁVKA:
  Váš e-mail: *