Živnostenské podnikání


Živnostenské podnikání | informace |

Kromě základní charakterisktiky živnostenského podnikání zde najdete přehledy jednotlivých živností, obsahové náplně živností, adresář živnostenských úřadů v ČR a další texty související s živnostenskou problematikou. Živnostenské podnikání.

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V České republice provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Živnostenský zákon: Živnostenské podnikání

Živnostenský zákon (ke stažení – úplné znění PDF: 1,35 MB

Živnostenský zákon je zákon, který upravuje podnikání fyzických a právnických osob a který se často mění. Definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, a zároveň stanoví, které činnosti živností naopak nejsou (např. provozování svobodných povolání). Živnosti dělí především na pouze ohlašovací nebo koncesované, a pro podnikatele stanoví podmínky pro získání živnostenského oprávnění a pro provozování živnosti. Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost.Druhy živností:

Živnosti se dělí do dvou skupin, jedná se o živnosti ohlašovacíživnosti koncesované. Skupina ohlašovacích živností je rozdělená na tři podskupiny, jedná se o živnosti volné, živnosti vázanéživnosti řemeslné.Ohlašovací živnosti : Živnostenské podnikání

Ohlašovací živnosti jsou živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. červencem 2008, pokud jsou platné. Ohlašovací živnosti se dělí se na:● 1.) Volné živnosti : Živnosti volné

Volné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání podnikatel nepotřebuje žádnou odbornou způsobilost. Volné živnosti mají od roku 2008 název „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podnikatel si rozsah své živnosti vymezí tak, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat. Příkladem oborů je „velkoobchod a maloobchod“, „zprostředkování obchodu a služeb“, „ubytovací služby“ nebo „fotografické služby“. Od roku 2008 seznam všech 80 činností tvoří jednu ohlašovací živnost, takže podnikatel v jejich rámci může vykonávat více volných živností současně.

Seznamy všech 80 VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ: | 1 až 20 | 21 až 40 | 41 až 60 | 61 až 80 |● 2.) Vázané živnosti : Živnosti vázané

Vázané živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Odborná způsobilost spočívá v dosažení požadovaného vzdělání, v některých případech i v délce praxe. Příkladem jsou „masérské služby“, „vedení účetnictví“, „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo „provozování autoškoly“.

Seznam všech VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ● 3.) Řemeslné živnosti : Živnosti řemeslné

Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Odborná způsobilost může být v případě výučního listu a maturity nahrazena jednoroční praxí v oboru. Příkladem budiž „řeznictví“, „zednictví“, „klempířství a oprava karosérií“, „hostinská činnost“, „montáž, opravy či revize a zkoušky elektrických zařízení“.

Seznam všech ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ

Prokázání odborné způsobilosti k provozování ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍKoncesované živnosti Živnostenské podnikání

Koncesované živnosti jsou živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou „provozování pohřební služby“, „provozování cestovní kanceláře“, „silniční motorová doprava“, „taxislužba“.


Podmínky získání živnostenského oprávnění:

Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit všeobecné a někdy i zvláštní podmínky.

plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti;
bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena);
smlouva o umístění místa podnikání (pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění poskytujeme souhlas s místem podnikání na naší adrese v Praze na Vinohradech za cenu 199,- Kč měsíčně);
zvláštní podmínky představuje odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy.Adresář živnostenských úřadů:

Kontaktní adresy jednotlivých krajských i obecních živnostenských úřadů.

» Živnostenské úřady «


Usnadnění vstupu do podnikání:

Hlavní úlohou patnácti jednotných kontaktních míst (JKM) zřízených na vybraných živnostenských úřadech v ČR je usnadnění vstupu do podnikání.

» Adresář Jednotných kontaktních míst (JKM) «


Živnostenský rejstřík:

Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku.

» Živnostenský rejstřík «


Obchodní rejstřík:

Vyhledání ve veřejném obchodním rejstříku a sbírce listin.

» Veřejný rejstřík ; Sbírka listin «


Živnostenské podnikání (c) Firmy Praha s.r.o.

Živnostenské podnikání (c) Firmy Praha s.r.o.