Změny v akciové společnosti


Změny v akciových společnostech |

Změny spočívající v právních vztazích, podřízení se zákonu o obchodních korporacích, změny stanov či jiné změny ve společenských smlouvách akciových společností, jsou nutné provést na valné hromadě akciové společnosti za účasti notáře, vyžaduje to zákon. Pokud není počet akcionářů společnosti příliš vysoký, můžeme zajistit konání valné hromady a provedení změny v akciové společnosti přímo v naší kanceláři.
Změny v akciové společnosti
» Mohlo by vás také zajímat – založení akciové společnosti každému přesně na míru… «

Všem našim klientům na základě konání valné hromady vyhotovíme potřebné listiny, které pro zápis změny v akciové společnosti jsou nezbytné. Zajistíme potvrzení všech listin potřebných k provedení změny v akciové společnosti notářem a navíc poskytujeme službu expresního zapsání do obchodního rejstříku.

Nejčastěji provádíme tyto uvedené
změny v akciové společnosti:

  • Změna názvu akciové společnosti – je vhodné připravit více variant nového názvu akciové společnosti, ze kterých společnou kontrolou vybereme ten nejvhodnější, aby nedocházelo k zaměnitelnosti z názvem jiné již existující obchodní firmy.
  • Změna sídla akciové společnosti – je nutné mít souhlas s úředně ověřenými podpisy všech majitelů nemovitosti na nové adrese, v případě potřeby je možné sídlo akciové společnosti umístit na naší adresu, souhlas s umístěním sídla poskytneme.
  • Změna či doplnění předmětu podnikání – je potřeba provedení notářského zápisu, s výjimkou změn v oborech činností spadajících mezi živnosti volné, který zajistíme. Všechny možné změny rovněž za naše klienty vyřídíme na živnostenském úřadě, následně doplníme stanovy a změnu v akciové společnosti necháme zapsat do obchodního rejstříku.
  • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu – je třeba provedení notářského zápisu, který zajistíme a změny necháme zapsat do obchodního rejstříku.
  • Úprava zakladatelských dokumentů – je povinné, podle nového zákona o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), který obsahuje úpravu právnických osob, podřídit se právní úpravě. Přehledně vysvětlíme možnosti, přizpůsobíme dokumenty a doručíme je do sbírky listin tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb.
  • Změny společenské smlouvy – v případech stanovených zákonem zajistíme provedení změny v akciové společnosti za součinnosti notáře, zajistíme všechny další potřebné dokumenty a případné zapsání změny do obchodního rejstříku.
  • Změny orgánů akciové společnosti – není nutná osobní přítomnost odvolaných ani nových členů. Zajistíme sepsání notářského zápisu a po uplynutí funkčního období orgánů akciové společnosti a na základě nových voleb provedeme změny v obchodním rejstříku.
  • Zrušení akciové společnosti – po přijetí rozhodnutí o zrušení akciové společnosti obsahující termín, ke kterému se společnost zruší a kdo bude jejím likvidátorem, zajistíme zveřejnění v Obchodním věstníku, připravíme další listiny, zajistíme veškeré další potřebné úkony a sdělíme případné další kroky, které bude postupně nutné provést.

Cena provedení změny v akciové společnosti:

Odměna za sepsání notářského zápisu týkajícího se změny v akciové společnosti závisí na druhu požadovaných a množství nutných změn. V případě změn spočívajících ve zvýšení nebo snížení základního kapitálu se tato cena dokonce ze zákona odvíjí od výše tohoto údaje. Soudní poplatek za zápis změn do obchodního rejstříku se také případ od případu může lišit. Proto platební podmínky za provedení konkrétních změn v akciových společnostech stanovíme individuálně, přesně podle rozsahu požadovaných změn a formě dodaných podkladů. Každý náš klient proto na začátku spolupráce nejprve obdrží přehlednou cenovou kalkulaci bez dalších skrytých poplatků.


ON-LINE POPTÁVKA:
  Váš e-mail: *